Witamy na stronie Pilskiego Muzeum Wojskowego w organizacji.

Ostatnia modyfikacja: 2012-11-16

STOWARZYSZENIE PRZEDMOŚCIE PIŁA

CELE STOWARZYSZENIA:

Ochrona, zagospodarowanie i utrzymanie w należytym stanie fortyfikacji i towarzyszącym ich obiektów oraz zabytków techniki wojskowej, pogłębienie i upowszechnienie wiedzy w zakresie historii fortyfikacji i nauk z nią związanych, działania na rzecz promocji obronności i wojskowości

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI:

Edukacyjnej Kulturalnej Sportowej Turystycznej Rekreacyjnej Wydawniczej Główny sposób realizacji celu: Tworzenie Pilskiego Muzeum Wojskowego

ZARZĄD:

Przemysław Olszyński - PREZES
Janusz Prochot - WICEPREZES
Mariusz Kalbarczyk - SKARBNIK
Adam Oryszak - SEKRETARZ

PILSKIE MUZEUM WOJSKOWE (w organizacji)

Pilskie Muzeum Wojskowe działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz postanowieniach Regulaminu Pilskiego Muzeum Wojskowego.
1. Muzeum utworzone zostało przez Stowarzyszenie Przedmoście Piła, zwane dalej "Stowarzyszeniem", z siedzibą w Pile, adres: 64-920 Piła, ul. Ludowa 60/7, działające od 17.04.2008 r., wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304110, NIP 7642593809.
2. Muzeum jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia, nieposiadającą osobowości prawnej.
3. Siedziba Muzeum znajduje się w mieście Piła, natomiast ekspozycja stała Muzeum tworzona jest na części działki nr 112 oraz 87 w obrębie 35 Piła Leszków oraz na działce nr 161 przy ul. Koszalińskiej w Pile, a terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

WŁADZE MUZEUM

Przemysław Olszyński - dyrektor
Michał Skibiński - wicedyrektor

CELE I ZADANIA MUZEUM

1. Podstawowym celem Muzeum jest prowadzenie działalności o której mowa w art. 1 ustawy o muzeach, a w szczególności gromadzenie, opracowywanie i konserwacja zbiorów dotyczących historii wojskowości, fortyfikacji, techniki wojskowej oraz historii militarnej Piły (do 1945 roku Schneidemuhl) i okolic, ich upowszechnienie i popularyzacja, prowadzenie działalności związanej z integrowaniem środowisk kombatanckich i żołnierskich a także wychowanie młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu i szacunku do tradycji narodowych
2. Zakres gromadzonych zbiorów obejmuje okres XX wieku